Κλικάρετε εδώ για να μεταβείτε στο νέο ιστότοπο www.DimitrisStefanakis.gr

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Ας μιλήσει το φως

Είμαι ο Έλληνας, ω υπερβόρειοι γίγαντες,
μισός αρμύρα, μισός φως
Οι γυναίκες μου, θεές της ομορφιάς και της σοφίας
κι οι γιοι μου, ο Λεωνίδας κι ο Σωκράτης.
Εσείς προσκυνάτε ακόμα το δικό μου Παρθενώνα,
ενώ κλέβετε τις λέξεις μου
από τα πλούσια αμπάρια του Ομήρου.
Οι Θερμοπύλες μου γέννησαν τη Δύση σας
κι ο σατράπης ο Ξέρξης που ονειρεύεται ξανά
σε λίγες μέρες να γευτεί της Αττικής τα σύκα,
μπροστά του θα με βρει.
Μη με κοιτάτε που σκύβω τώρα,
γρήγορα κεφάλι θα σηκώσω
στο τραγικό τοπίο της Μεσογείου
που σε σας δίδαξε το μέτρο
και σ’ εμένα τη ρώμη του φωτός.

Ας μιλήσει το φως στα Γαλλικά:

Je suis le Grec, ô géants septentrionaux,
mi-sel, mi-lumière,
Mes femmes, déesses de beauté et de sagesse
mes fils, Léonidas et Socrate.
Vous adorez toujours mon Parthénon,
alors que vous volez mes mots
des riches soutes d’Homère.
Mes Thermopyles ont enfanté votre Occident
et Xerxès le satrape qui rêve, une fois de plus,
au goût de figues d’Attique dans quelques jours,
me trouvera devant lui.
Vous me voyez courbé maintenant mais,
très vite ma tête se relèvera
dans le paysage tragique de la Méditerranée
qui vous a appris la mesure
et à moi, la force de la lumière.
(traduction Marianthie Paschou)

Στα Αγγλικά

I am the Hellene, oh hyperborean giants,
Half saltiness, half light 
My women, goddesses of beauty and wisdom 
and my sons, Leonidas and Socrates.
You still worship my Parthenon, 
while stealing my words from the rich holds of Homer.
My Thermopylae gave birth to your West 
and Xerxis, the satrap, 
who is longing again to taste the Attica figs in a few days, 
will find me in his way. 
Do not look at me now that I am stooping,
I’ll soon raise my head in the tragic landscape of the Mediterranean
that has showed to you moderation 
and to me the strength of light.
Μετάφραση: Τέσυ Μπάιλα

Ιταλικά
Io sono il Hellene, oh giganti iperboree,
 Mezza salinità, mezzo luce
Le mie donne, dee della bellezza e la saggezza
e i miei figli, Leonidas e Socrate.
È ancora adorate il mio Partenone,
mentre rubare le mie parole dal ricco detiene di Omero.
Il mio Termopili ha dato alla luce il tuo Occidente
e Xerxis, il satrapo,
che è di nuovo nostalgia per degustare i fichi Attica in pochi giorni,
mi troverà sulla sua strada.
Non guardare adesso che sto curvo,
Sarò presto alzo la testa nel tragico paesaggio del Mediterraneo
che ha dimostrato di voi moderazione
e me la forza della luce.
Μετάφραση: Τέσυ Μπάιλα

Σουηδικά
Jag är grek, oh hyperboreisk jätte,
 till hälften sälta, till hälften ljus 
Min kvinna, gudinna av skönhet och visdom
 och mina söner, Leonidas och Socrates. 
Ni avgudar fortfarande mitt Parthenon,
 medan ni själ mina ord från det rika innehållet av Homer. 
Min Thermopylae födde erat väst 
och Xerxis, satrapen, 
som längtar efter smaken av grekiska fikon om ett par dagar,
 du finner mig på hans väg. 
Titta inte på mig nu när jag har stannat, 
jag lyfter snart mitt huvud över det tragiska landskapet av medelhavet 
som har visat er måttlighet 
och till mig ljusets styrka.
Μετάφραση:  Andreas Ek

Ισπανικά
Yo soy el Griego, oh gigantes septentrionales,
 mitad sal, mitad luz
 Mis mujeres, diosas de belleza y sabiduría. 
Mis hijos Leónidas y Sócrates. 
Ustedes adoran siempre mi Partenón 
mientras que roban mis palabras de las ricas cuencas de Homero. 
Mis Termopilas han dado a luz vuestro Occidente
 y Xerxés, el sátrapa, 
que sueña una vez más con gusto de los higos del Ática
 en unos días me encontrará delante de él Ustedes 
me ven arrodillado ahora, pero, 
muy pronto mi cabeza se volverá a alzar en el paisaje trágico del Mediterráneo 
que les ha enseñado a ustedes, 
la medida y a mí, la fuerza de la luz.
Μετάφραση: Marcela Hammerly

Ιαπωνικά
余はギリシャ人である。
嗚呼、常春の国の巨人達、塩気と光を帯び、
我が女達、美と知の女神達、
其れに我が息子達、レオニダスとソクラテス達、
御前等は未だに余のパルテノン神殿を崇める、
ホーマーの豊かな蔵から余の言葉を盗みながら。
余のテレモピレーはお前たちの西国と太守クセルクセスを生み、
彼は数日内に又アッテカのイチジクを賞味せんと欲し、
余を邪魔と思うであろう。
今背の曲がった余を見ることなかれ、
余は地中海の悲劇的景色の中に間もなく頭を上げるであろう。
その光景はお前たちには節制と中庸を、余には光の力を披歴して来た。
Μετάφραση: Toshio Ohmori

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου